×

کلاس های فنی حرفه ای

خانه | کلاس های فنی حرفه ای

دوره سالاد ساز و اردور ساز

از تاریخ 1 اردیبهشت ثبت نام کلاس شروع می شود. کار آموزان در این رشته توانایی ﺗﻬﻴﻪ ﻧﮕﻬﺪاري و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اردور ﺳﺎز و ﺳﺎﻻد ﺳﺎز ﺗﻬﻴﻪ اﻧﻮاع سالاد و ﺗﺰﺋﻴﻦ آن ﺗﻬﻴﻪ اﻧﻮاع اردور و ﺗﺰﺋﻴﻦ آ ...

نمایش جزییات کلاس فنی حرفه ای

دوره سبزی آرا و میوه آرا و سفره آرا

از تاریخ 1 اردیبهشت ثبت نام کلاس شروع می شود. سبزی آرا میوه آرا و سفره آرا مخصوص خانم ها و آقایان با مدرک فنی و حرفه ای می باشد . موارد آموزشی در این دوره : 1-انتخاب میوه و سبزی مناسب برای تزیین 2-ﺗﺰﺋ ...

نمایش جزییات کلاس فنی حرفه ای

دوره آشپز درجه 1

از تاریخ 1 اردیبهشت ثبت نام کلاس شروع می شود. ...

نمایش جزییات کلاس فنی حرفه ای

دوره آشپز درجه 2

از تاریخ 1 اردیبهشت ثبت نام کلاس شروع می شود. آشپز درجه 2 مخصوص خانم ها و آقایان با مدرک فنی و حرفه ای می باشد . موارد آموزشی در این دوره : 1-انواع سس های سرد و گرم ( ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺲاﻣﻮﻟﻮﺳﻴﻮن - ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺲ ﮔﻮﺟﻪ ف ...

نمایش جزییات کلاس فنی حرفه ای

دوره تزئین کننده کیک

از تاریخ 1 اردیبهشت ثبت نام کلاس شروع می شود. دوره تزئین کننده کیک مخصوص خانم ها و آقایان با مدرک فنی و حرفه ای می باشد . این دوره مخصوص کسانی است که پخت کیک و دکور پایه ای کیک را بلد هستند. موارد آمو ...

نمایش جزییات کلاس فنی حرفه ای

دوره شیرینی پز درجه 1

از تاریخ 1 اردیبهشت ثبت نام کلاس شروع می شود. شیرینی پز درجه 1 مخصوص خانم ها و آقایان همراه با مدرک فنی و حرفه ای میباشد . موارد آموزشی در این دوره : 1-توانایی تهیه انواع شکلات 2-ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻮﻉ ...

نمایش جزییات کلاس فنی حرفه ای

دوره شیرینی پز درجه 2

از تاریخ 1 اردیبهشت ثبت نام کلاس شروع می شود. شیرینی پز درجه 2 مخصوص خانم ها و آقایان با مدرک فنی و حرفه ای می باشد . موارد آموزشی در این دوره : 1-آشنایی با مواد اولیه شیرینی پزی و اندازه گیری مواد . ...

نمایش جزییات کلاس فنی حرفه ای

دوره آشپزی با ماکروویو

از تاریخ 1 اردیبهشت ثبت نام کلاس شروع می شود. آشپزی با مایکرو ویو ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه مایکرو و ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎي آن را ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎ و دﺳﺮﻫﺎ و ﻛﻴﻚ ﻫﺎ را ﺑﺎ آن ﺑﭙﺰد. موارد آموزشی در این دوره : ...

نمایش جزییات کلاس فنی حرفه ای

دوره آشپزسنتی

از تاریخ 1 اردیبهشت ثبت نام کلاس شروع می شود. آشپز سنتی مخصوص خانم ها و آقایان همراه با مدرک فنی و حرفه ای می باشد . موارد آموزشی در این دوره : 1-آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت وﺻﻴﻔﻲ ﺟﺎت 2-ﺗﻮزﻳﻦ و ﭘﻴﻤﺎنه کردن ﻣﻮا ...

نمایش جزییات کلاس فنی حرفه ای

دوره طباخ آبزیان

از تاریخ 1 اردیبهشت ثبت نام کلاس شروع می شود. رشته طباخ آبزیان مخصوص خانم ها و آقایان همراه با مدرک فنی و حرفه ای میباشد . موارد آموزشی در این دوره : 1-شناخت انواع آبزیان نحوه پاک کردن و نگهداری 2-پوس ...

نمایش جزییات کلاس فنی حرفه ای

دوره گز ساز

از تاریخ 1 اردیبهشت ثبت نام کلاس شروع می شود. رشته گز ساز مخصوص خانم ها و آقایان همراه با مدرک فنی و حرفه ای میباشد . ﮔﺰﺳﺎﺯ ﻛﺴﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻋﻬﺪﻩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﮔﺰ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻛﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ گ ...

نمایش جزییات کلاس فنی حرفه ای

دوره شیرینی پز شیرینی های خشک

از تاریخ 1 اردیبهشت ثبت نام کلاس شروع می شود. شیرینی پز شیرینی های خشک مخصوص خانم ها و آقایان با مدرک فنی و حرفه ای می باشد . موارد آموزشی در این دوره : 1-شیرینی قالبی 2-شطرنجی 3-نخودچی 4-نان چای 5-بی ...

نمایش جزییات کلاس فنی حرفه ای

دوره شیرینی خشک پیشرفته

از تاریخ 1 اردیبهشت ثبت نام کلاس شروع می شود. ...

نمایش جزییات کلاس فنی حرفه ای

دوره شیرینی های خشک مقدماتی

از تاریخ 1 اردیبهشت ثبت نام کلاس شروع می شود. ...

نمایش جزییات کلاس فنی حرفه ای

دوره کباب زن و تخته کار

از تاریخ 1 اردیبهشت ثبت نام کلاس شروع می شود. دوره کباب زن و تخته کار کارآموزان در این دوره آشنایی با انواع گوشت ( قرمز مرغ ماهی پرنده ) اصول پاک کردن گوشت اصول تشخیص گوشت سالم و فاسد آشنایی اصول تهیه ...

نمایش جزییات کلاس فنی حرفه ای

دوره پخت نان

از تاریخ 1 اردیبهشت ثبت نام کلاس شروع می شود. ﻧﺎﻧﻮاي ﻧﺎن ﻫﺎي ﺣﺠﻴﻢ و ﻧﻴﻤﻪ ﺣﺠﻴﻢ ﺷﻐﻠﻲ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﻮزه ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ که ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب آرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻧﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻟﻚ ﻛﺮدن ﺗﻮزﻳﻦ و ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن آردﻫﺎ ﺗﻮﻟ ...

نمایش جزییات کلاس فنی حرفه ای

دوره قناد هتل

از تاریخ 1 اردیبهشت ثبت نام کلاس شروع می شود. شغلی است که در گروه هتلداری قرار دارد و شایستگی تهیه انواع خمیر های شیرینی انواع کیکها پای تارت و سوفله انواع دسر انواع بستنی انواع نوشیدنی و مدیریت در قن ...

نمایش جزییات کلاس فنی حرفه ای

دوره غذاهای فوری

از تاریخ 1 اردیبهشت ثبت نام کلاس شروع می شود. دوره غذاهای فوری در 7 جلسه و مخصوص خانم ها و آقایان می باشد. موارد آموزشی در این دوره : 1 . انواع ساندویچ های سرد ( ژامبون مرغ ژامبون گوشت کاناپ ) 2 . انو ...

نمایش جزییات کلاس فنی حرفه ای

دوره غذاهای ترکیه ای

از تاریخ 1 اردیبهشت ثبت نام کلاس شروع می شود. دوره غذاهای ترکیه ای با مدرک فنی و حرفه ای مخصوص خانم ها و آقایان در 7 جلسه بر گزار می گردد. موارد آموزشی در این دوره : آشنایی با ایرمیک کادایف پول بی بر ...

نمایش جزییات کلاس فنی حرفه ای

دوره غذاهای ایتالیایی

از تاریخ 1 اردیبهشت ثبت نام کلاس شروع می شود. غذاهای ایتالیایی با مدرک فنی و حرفه ای مخصوص خانم ها و آقایان در 6 جلسه برگذار می گردد. موارد آموزشی : آماده سازی و پخت برنج ریسوتو آموزش اسوبوکو و اسکالو ...

نمایش جزییات کلاس فنی حرفه ای

دوره کیک ساز پیشرفته

از تاریخ 1 اردیبهشت ثبت نام کلاس شروع می شود. در این دوره شیوه استند کردن و دکور تخصصی ( کار با فوندانت آیسینگ و انواع سرماسوره ها ) کیک های تولد و عروسی تکنیک سس براق و مخملی به طور حرفه ای آموزش داد ...

نمایش جزییات کلاس فنی حرفه ای

دوره کیک ساز ترساز

دوره کیک ساز و تر ساز دوره کیک ساز و تر ساز در 10 جلسه به صورت کارگاه عملی توسط هنرجو برگزار می گردد . این دوره برای خانم ها و آقایان می باشد .در این دوره کارآموزان توانایی پخت تارت نان خامه ای کیک شط ...

نمایش جزییات کلاس فنی حرفه ای

دوره کیک مقدماتی

از تاریخ 1 اردیبهشت ثبت نام کلاس شروع می شود. کارآموز در این دوره آشنایی صحیح اندازه گیری مواد با پیمانه قاشق اندازه گیری و ترازو را آموزش میبیند همچنین پخت انواع کیک های شیفون اسفنجی و کره ای به همرا ...

نمایش جزییات کلاس فنی حرفه ای