باقواهای استانبولی

دوره ها | باقواهای استانبولی


امید


آموزش باقواهای استانبولی در دو جلسه عملی با اعطای گواهي شركت در دوره :1) روش تهيه انواع خمير هاي مناسب براي لواش باقلوا 2)پهن كردن خمير و تكنيك هاي لازم 3)انواع برش ها و پيچيدن هاي خمير و نحوه صحيح شيره دادن و نگهداري باقلواها